Begin snel met subsidie van het ESF je organisatie te lifehacken!

Wegens redactionele afwezigheid en ziekte iets verlaat, maar als je snel bent: Actie E van het Europees Sociaal Fonds (ESF): ‘Sociale innovatie – vitale bedrijven’, biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken. Hier zijn wat tips en ideeën om je subsidieaanvraag snel in te kunnen dienen. Je hebt nog tot vrijdag 21 oktober 2011, 17:00 uur!

Vanwege succes geprolongeerd maar ook harde deadline op de 21ste!

Het beschikbare budget is vanwege de enorme populariteit van deze subsidie opgehoogd en de verdeelsystematiek is aangepast. Als er binnen twee weken meer aanvragen worden ingediend dan er subsidie beschikbaar is, wordt er geloot. De subsidie bedraagt standaard € 18.000 (vanaf) en je moet zelf 25% van de totale projectkosten financieren. Hier staan lijsten met voorbeeldprojecten (hoogst verleende subsidie is 118.000). Wees er dus snel bij! Hieronder staan op hoofdlijnen de voorwaarden en wat ideeën ter inspiratie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Het project richt zich op tenminste één van de volgende thema’s:
 1. Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
 2. Duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.
 • Het project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak. De aanvrager financiert zelf 25% van de totale projectkosten.
 • Het project duurt maximaal negen maanden.

Ga naar de volledige lijst met aanvraagcriteria op Agentschap SZW pagina 

Aan wat voor ideeën kun je denken?

Hieronder staan wat ideeën die we op dit moment met andere organisaties uitwerken om je wat ‘food for thought’ te geven.

A)  Verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen op een nieuwe innovatieve manier die:

 • alle stakeholders betrekt (ook op de werkvloer);
 • gebruik maakt van sterkten van mensen (sterktemanagement);
 • als basis gaat werken vanuit zelfsturende teams;
 • in het proces gebruik maakt van het interactief visualiseren met alle stakeholders;
 • regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers stimuleert.

B) Kennisinventarisatie van alle medewerkers om duurzame inzetbaarheid te bevorderen op een nieuwe innovatieve manier die:

 • snel en interactief kennis inventariseert met nieuwe tools in de ‘Cloud’ (van Google docs enquete naar on-line mindmaps naar kennis-kleurenkaarten: automatisch);
 • gebaseerd is op het ontwikkelen van sterkten (sterktemanagement beweging’ in de HRM) ‘niet het bijschaven van zwakten;
 • uitgaat van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers.

C) Een reeks van ‘co-creatie’ sessies gericht op het samen ontwikkelen en uitvoeren van een plan om de zelfredzaamheid van medewerkers op de werkvloer te bevorderen, door:

 • medewerkers zelf te betrekken in de planvorming;
 • in de planvorming medewerkers mee te nemen / te laten onderzoeken / op te leiden in hoe ze – gezonder, veiliger en vitaler kunnen werken – en dit zodanig te organiseren dat er draagvlak ontstaat voor uitvoering.

D) Schrijf een plan dat de introductie en implementatie voorbereidt van de vergroting van de inzetbaarheid van medewerkers, de kennisdeling door medewerkers en het tijd en plaatsonafhankelijk werken. Dit is een voorbeeld van een aanpak die al is goedgekeurd en waarbij na de planvorming de implementatie ook is gesponsord door het ESF voor 118.000 euro. Voor deze bijdrage (op een budget van ca. 180.000 euro) is nu afgesproken met het ESF dat het volgende wordt opgeleverd:

 • een analyse van de knelpunten in de arbeidsproductiviteit;
 • een analyse van de sociale innovatie potentie;
 • een beschrijving van de meetbare doelstellingen;
 • testen in pilots van mogelijke oplossingen;
 • een vastgesteld verslag van het uittesten van het implementatieplan;
 • een kosten/batenanalyse (business case) van het vervolgtraject;
 • een activiteitenplan en een daaraan gekoppelde tijdsplanning van het vervolgtraject van sociale innovatie.

Wat is de rode draad in alle ideeën?

De rode draad van de ideeën hierboven is om de subsidie te gebruiken om een plan te maken met draagvlak bij de medewerkers en andere stakeholders. Zet de adviseur in om het proces te faciliteren en zo samen met alle stakeholder het plan te maken (dus niet in een achterkamertje een plan schrijven). Deze adviseur stelt dan samen met de stakeholders, na de ‘co-creatie’ sessies, een diagnose of advies op en/of test of start al met de implementatie van een plan van aanpak.

Een goede manier is om dit met ‘livemindmapping’ te doen. Co-creatie sessies die door livemindmapping worden ondersteund, leiden tot meer creatieve ideeën, draagvlak en sneller handelen. Een externe adviseur kan eventueel bij de eerste stap helpen. Beter is het om voor bepalen van het onderwerp van de aanvraag, gezien de deadline, gewoon zelf te doen. Neem dan een van de ideeën hierboven als startpunt voor je sessies.  Hier staat een gratis handleiding voor dergelijke co-creatie sessies.

Wat vind je van deze hack?
0Te gek0Leuk0Serieus?0Meh...0Stom

About Author

[plista widgetname=plista_widget_belowArticle]

2 Comments

 • EP
  Posted 29/10/2011 8:33 pm 0Likes

  Inmiddels heeft het Agentschap SZW ( ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ) eind oktober 2011 bekend gemaakt dat de subsidieregeling ruim overtekend is ( met ca. 325% ), dat er geloot gaat worden en medio december 2011 de beschikkingen voor de wel toegewezen aanvragen worden verstuurd.
  Of dat een kans maakt van ongeveer één op drie blijft nog even onduidelijk.

  ” Loting ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven ”

  De belangstelling voor ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven is groot. Het Agentschap SZW heeft 4526 aanvragen ontvangen voor een bedrag van € 81,468 miljoen.

  Voor deze subsidie is € 25,2 miljoen beschikbaar. Dit betekent dat loting de volgorde van behandeling van de subsidieaanvragen bepaalt.
  De loting wordt uitgevoerd door een notaris en uiterlijk dinsdag 1 november 2011 gepubliceerd op de webpagina’s van het Agentschap.
  Na loting vindt de beoordeling van de aanvragen plaats. Ze streven er naar om uiterlijk 16 december 2011 de beschikkingen voor deze projecten te versturen.

  Bron:
  ( http://www.agentschapszw.nl/nieuws/loting-esf-actie-e-sociale-innovatie-vitale-bedrijven )
  ( http://www.agentschapszw.nl/ )

 • EP
  Posted 22/10/2011 1:46 am 0Likes

  Afgelopen woensdag 5 oktober 2011 was in Utrecht (grote) bijeenkomst Slimmer Netwerk ( http://www.slimmernetwerk.nl/ ) in het LEF Future Center bij Rijkswaterstaat, waar ook al uitgebreid aandacht werd besteed aan
  ‘ Nieuwe ESF-subsidie beschikbaar ’Sociale innovatie, vitale bedrijven ’

  Tussen 10 en 21 oktober 2011 kunnen werkgevers deze subsidie aanvragen bij het Agentschap SZW voor projecten op het gebied van procesverbetering of Duurzame Inzetbaarheid.

  Zoals aangegeven is er per ‘KvK-nummer’ ( rechtspersoon) het subsidie bedrag maximaal € 18.000.
  Het budget van de subsidie is beperkt en ’wie het eerst komt, het eerst maalt’.
  De subsidie kan simpel en snel worden aangevraagd en afgerekend. Daarmee ook aantrekkelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen.
  Het maximale tarief voor externe adviseurs mag 125,- euro per uur zijn (excl. BTW), waarbij opdrachtnemers drie onderscheidene referenties moeten overleggen.
  Dus een project kan bijvoorbeeld 24.000,- groot zijn, waarvan 75% (=18.000,- subsidiabel ) en 25% (=6000,-) eigen bekostiging door opdrachtgever/aanvrager. Start binnen 4 weken na de beschikking en looptijd van max. 9 maanden.

  Oorspronkelijk zou de regeling vanaf 3 oktober worden opgengesteld, maar dit is dus van 10 t/m 21 oktober 2011 geworden. Waarbij men zich al wel kon laten voor-registreren en aanvragers/opdrachtgevers ook een electronisch account moesten aanmaken via het digitale aanvraagportaal bij het Agentschap SZW. Dus zijn er op 10 oktober al meteen een hele bulk project-aanvragen ingediend.

  ==> Jammer is het dat op vrijdagmiddag 21 oktober, zonder goedgekeurd account of voorregistratie-verzoek indienen van projecten nagenoeg onmogelijk danwel onhaalbaar is vanwege aflopen c.q. uitputting van de regeling.

  Bronnen:
  ( http://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_e-sociale-innovatie-vitale-bedrijven )

  ( http://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_e-sociale-innovatie-vitale-bedrijven/aanvraagcriteria )

  ( http://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_e-sociale-innovatie-vitale-bedrijven/aanvragen )

  ( http://www.agentschapszw.nl ) <— algemene pagina van Agentschap SZW

  ( https://www2.mijnagentschapszw.nl/esf/page/login ) <– registreren voor een eigen account en indienen via digitaal aanvraagportaal

Comments are closed.